Terms of Use

Juridische kennisgeving

Uw gebruik van deze website (de 'Website') en de materialen die op of via de Website toegankelijk zijn, is onderworpen aan de volgende Bepalingen. De Website wordt geleverd als een service voor de klanten van Brink's, Incorporated ('Brink's') en mag alleen worden gebruikt voor informatiedoeleinden. Enkelvoudige kopieën mogen worden gedownload onder de volgende voorwaarden. Door de Website te openen of erdoorheen te bladeren of door enig materiaal van de Website te downloaden, gaat u ermee akkoord dat u gehouden bent aan de Bepalingen die hieronder worden uiteengezet:

Bepalingen

Copyright. De informatie op de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle ontwerpen, tekst, afbeeldingen, persberichten en overige informatie, is beschermd onder de copyrightwetten van de Verenigde Staten en andere landen en is eigendom van Brink's of wordt gebruikt onder licentie van de eigenaar van het copyright. Behalve met een schriftelijke licentie, mag de informatie niet worden gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen, weergegeven, uitgevoerd, gedistribueerd, verhuurd, in sublicentie worden gegeven, gewijzigd, opgeslagen voor later gebruik of anderszins op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brink's, behalve voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat eventuele kopieën het copyright en andere kennisgevingen die in het materiaal op de Website worden weergegeven, bevatten. U mag dergelijke kopieën niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brink's distribueren aan anderen, noch onder bezwarende titel of om niet. Brink's kan niet waarborgen of in rechte vertegenwoordigen dat uw gebruik van materialen op de Website geen inbreuk doet op rechten van derden die geen eigendom zijn van of gelieerd zijn aan Brink's. Ongeoorloofd gebruik van materialen op de Website kan inbreuk maken op copyrightwetten, handelsmerkwetten, wetten met betrekking tot privacy en publiciteit en communicatievoorschriften en -statuten. Brink's zal zijn rechten inzake intellectuele eigendom actief afdwingen met gebruikmaking van alle rechtsmiddelen, met inbegrip van vorderingen tot schadevergoeding, boetes, dwangmaatregelen en, indien mogelijk, strafrechtelijke vervolging.

Handelsmerken. De handelsmerken, logo's en dienstmerken die worden weergegeven op de Website (tezamen de 'Handelsmerken') zijn handelsmerken van Brink's en zijn dochterondernemingen. Niets op de Website dient te worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht om de Handelsmerken te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Brink's. Ongeoorloofd gebruik van de Handelsmerken is ten strengste verboden.

Koppelen. Niettegenstaande de voorgaande paragrafen, wordt u een beperkt, niet-uitsluitend recht verleend om een hyperlink naar de Website te creëren op voorwaarde dat (i) u de copyrightkennisgeving of andere kennisgevingen op de Website niet verwijdert of onleesbaar maakt, (ii) een dergelijke link Brink's of zijn producten en services niet afbeeldt op een foutieve, misleidende, schadelijke of anderszins lasterlijke wijze, (iii) u Brink's op de hoogte stelt van een dergelijke link door te bellen met 1(804) 289-9707 en een e-mail te verzenden vanaf onze introductiepagina, en (iv) u onmiddellijk stopt met het voorzien in een link naar de Website als Brink's of een van zijn dochtermaatschappijen daartoe verzoekt. U mag geen Brink's-logo noch een andere grafische afbeelding of handelsmerk van Brink's gebruiken om naar de Website te koppelen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brink's. Brink's behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze licentie in algemene zin of uw recht om specifieke links te gebruiken, in te trekken. Onder geen enkele omstandigheid mag u de Website of de inhoud daarvan 'kaderen' of gedeelten van de Website naar een server kopiëren. Elke pagina van de Website moet volledig worden weergegeven (inclusief alle handelsmerken, merken, advertenties en promotiematerialen) zonder eventuele begeleidende kaders, randen, marges, ontwerpen, merken, handelsmerken, advertenties of promotiematerialen die niet oorspronkelijk op de pagina van de Website worden weergegeven.

Geen garanties. De informatie op de Website wordt geleverd zonder enige garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, compleetheid of tijdigheid van dergelijke informatie. Brink's aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of omissies in de inhoud van de Website. Brink's behoudt zich het recht voor om de informatie op de Website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en verplicht zich niet tot het bijwerken van de informatie op de Website. Zonder beperking van het voorafgaande wordt alles op de Website aangeboden 'ZOALS HET IS' ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. Let op: in sommige rechtsgebieden mogen impliciete garanties niet worden uitgesloten, zodat sommige van bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet van toepassing zijn. Brink's aanvaardt tevens geen verantwoordelijkheid voor, en is niet aansprakelijk voor eventuele schade of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen infecteren als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of bladeren door de Website of het downloaden van materiaal van de Website.

Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZAL BRINK'S OF EEN VAN ZIJN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING EN VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS.

Informatie die naar Brink's wordt verzonden. Brink's raadt u af om informatie die u als vertrouwelijk of als eigendom aanmerkt, naar de Website of naar Brink's te verzenden, te plaatsen of anderszins te communiceren of over te dragen. Let op: als u dergelijke informatie of dergelijk materiaal wel verzendt, plaatst of communiceert, zal Brink's aannemen dat dit niet als vertrouwelijk of als eigendom wordt aangemerkt, ongeacht eventuele kennisgevingen die het tegendeel beweren. Door het verzenden, plaatsen of communiceren van informatie of materiaal, verleent u Brink's en zijn dochtermaatschappijen een onbeperkte, niet-intrekbare licentie voor het gebruiken, verkopen, reproduceren, weergeven, uitvoeren, wijzigen, overdragen en distribueren van dergelijke materialen, en stemt u ermee in dat Brink's vrij is om ideeën, suggesties, gegevens, vragen, concepten, knowhow of technieken die u verzendt, plaatst of communiceert, te gebruiken voor elk gewenst doel.

Gekoppelde Websites. De Website kan links naar andere websites bevatten. Dergelijke links zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Brink's heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites. Links naar dergelijke websites van derden vormen geen sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van dergelijke websites of de inhoud ervan. Brink's doet derhalve geen beweringen met betrekking tot het privacybeleid of de gebruiksvoorwaarden van dergelijke websites, noch controleert of garandeert Brink's de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van de informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluiden, foto's, grafische afbeeldingen, video's, berichten of overige materialen die beschikbaar zijn op dergelijke websites. Als u besluit een van de websites die aan de Website zijn gekoppeld, te bezoeken, doet u dat geheel voor eigen risico.

Persoonlijke informatie en privacy. De webservers van Brink's en zijn dochtermaatschappijen kunnen de IP-adressen van bezoekers van de Website registreren. Deze informatie kan worden verzameld om het aantal bezoeken, de gemiddelde bezoektijd, de weergegeven pagina's, enz. te meten om het gebruik van de Website in kaart te brengen en desgewenst de inhoud ervan te verbeteren. Wanneer u bepaalde delen van de Website bekijkt, kan er informatie op uw computer worden opgeslagen. Deze informatie is in de vorm van een 'cookie' of soortgelijk bestand en maakt het mogelijk om de Website beter toe te snijden op uw interesses en/of voorkeuren. Brink's verzamelt alleen persoonlijke informatie van bezoekers, die is verstrekt op vrijwillige basis. Persoonlijke informatie kan uw naam, titel, bedrijf, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke bevatten. Tenzij specifiek aangegeven, hebben we deze informatie niet nodig om u toegang te geven tot enig deel van onze Website. Brink's beoogt geen persoonlijke gegevens van personen jonger dan 13 jaar te verzamelen. Brink's kan persoonlijke informatie opslaan en openbaar maken zoals toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van openbaarmaking die nodig of wenselijk is (i) voor het beschermen van de rechten, veiligheid of eigendommen van Brink's of anderen en (ii) conform wettelijke of reglementaire vereisten. Zoals hierboven vermeld, bevat de Website echter links naar andere websites en heeft Brink's geen invloed op het privacybeleid van dergelijke sites.

Toekomstgerichte uitspraken. De Website kan zowel historische als toekomstgerichte informatie bevatten. Beweringen met betrekking tot potentiële algemene verbeteringen in de activiteiten van Brink's, de financiële omgeving in enig land, investeringen in informatietechnologie, financiële resultaten, algemeen leiderschap, beveiligd transport of thuisalarmsystemen, operationele winsten, verbeteringen in operationele efficiëntie, inspanningen met betrekking tot klantretentie en vooruitzichten op de groei van Brink's gaan gepaard met toekomstgerichte informatie die onderhevig is aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en eventualiteiten die ervoor kunnen zorgen dat feitelijke resultaten en prestaties aanzienlijk verschillen van hetgeen waarop is geanticipeerd. Dergelijke risico's, onzekerheden en eventualiteiten, die grotendeels buiten de macht van Brink's liggen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot algemene nationale en internationale bedrijfs- en economische omstandigheden, de nationale en internationale vraag naar de services van Brink's, zijn prijsstelling en andere concurrentiefactoren in de bedrijfstak, nieuwe overheidsvoorschriften en/of wetgevingsinitiatieven, variaties in kosten of uitgaven en vertragingen in of problemen met de implementatie van informatietechnologie door Brink's en/of leveranciers, serviceproviders of klanten in de publieke of private sector.

Toepasselijk recht en rechtsgebied. De wetten van het Gemenebest van Virginia zijn van toepassing op alle zaken met betrekking tot het gebruik van de Website. Personen die de Website vanaf andere locaties openen, doen dat op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor het naleven van de lokale wetten indien en voor zover er lokale wetten van toepassing zijn. U gaat ermee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve, persoonlijke jurisdictie en het rechtsgebied van de Circuit Court van Henrico County, Virginia en aan de United States District Court voor het Eastern District van Virginia, Richmond Division.

Inbreuken, wijzigingen. Brink's behoudt zich het recht voor om bij inbreuken op deze Bepalingen alle wettelijk beschikbare en billijke rechtsmiddelen in te zetten, met inbegrip van het recht om toegang vanaf een bepaald internetadres tot de Website te blokkeren. Brink's kan deze Bepalingen te allen tijde herzien door deze posting bij te werken. Dergelijke herzieningen zijn bindend voor u en daarom moet u regelmatig deze pagina bezoeken om de dan geldende Bepalingen waaraan u gehouden bent, te raadplegen.